ఇచ్చట వ్యూహాలు అమ్మబడును

The Reason behind: రాజకీయం మాటకు అసలు అర్థం సంగతేమో కానీ… నీ రాజకీయం నాదగ్గర కాదు; రాజకీయ నాయకుల్లా నోటికొచ్చినట్లు…