ఎన్నికల చుట్టూ రాజకీయాలు

Elections-Emotions: ముత్యాల ముగ్గు సినిమాలో ఓ డైలాగు ఉంది…. “సెక్రెట్రీ.. ఎప్పుడూ పనులూ బిజినెస్సేనా….మనిషన్నాక కాసింత కళాపోషణ ఉండాలయ్యా”….అని.. అలాగే ప్రభుత్వాలు  ఎప్పుడూ ఎన్నికల  మీదే కాకుండా ప్రజల సమస్యలపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టాలి. […]