పోయిందే సోయా

Roar of Rhyme: “మాంగల్యం తంతునానేనా మమజీవన హేతునా కంఠే భద్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదశ్శరం వందో, ఒక వెయ్యో, ఒక లక్షో మెరుపులు మీదికి దూకినాయ? ఏందే నీ మాయ! ముందో […]

ప్రాసకు అన్నప్రాసన

Rhythm-Language: ఇటీవల వచ్చిన రెండు తెలుగు పాటలు ఎంత ముద్దొస్తున్నాయో? చక్కటి రచన. చిక్కటి సంగీతం. వీనులవిందయిన గానం. పాటకు ప్రాస ఎంత ప్రధానమో తెలియజెప్పే ఈ రెండు గీతాలను కోట్ల మంది విని […]