సిద్ధాంత చౌర్యం

Theory plagiarized: మనకున్న 64 కళలలో చోర కళ కూడా ఒకటి.  అన్ని కళలలో నిష్ణాతులు ఉన్నట్లే చోర కళలో కూడా…