డోసుల మాయా బజార్

Confusion On Vaccine Dose Calculation డోస్ అన్న ఇంగ్లీషు మాటకు తెలుగు మోతాదు ఉన్నా- మోతాదు మొరటుగా ఉన్నట్లు, డోస్…