పరిహాసానికి కూడా పరిమితి ఉండాలి

Bank Security Guard Opens Fire On Employee : Friendship Doesn’t Mean Anything మహాభారతంలో మయసభలో తత్తర బిత్తర…