ఆ భర్త అంత పని చేశాడా?

…కాదా మరి? గుండె రగిలిపోదా? ఊపిరి ఆగిపోదా? నిలువెల్లా నీరుగారి పోరా? కాళ్ల కింద భూమి నిలువునా చీలి పోదా? కులగిరులు…