శివ ధనుర్భంగం

Lord Rama- Shiva Dhanassu: రాముడు లీలగా విల్లందుకున్నాడు. అవలీలగా ఎక్కుపెట్టాడు. అంతే ఒక్కసారిగా భూనభోంతరాళాలాలు దద్దరిల్లే శబ్దంతో ఫెళఫెళారావాలతో విరిగిపోయింది.…