హెడ్డింగ్ కాంగర్డ్

Karnataka with Congress: కొన్ని ప్రధానమయిన ఘట్టాలకు పతాక శీర్షికలు (బ్యానర్ హెడ్ లైన్స్) పెట్టడం ప్రింట్ మీడియాలో ఒక సవాలు.…