లక్షెట్టిపేటలో కిష్కింధకాండ

Unity in Monkeys:  మనిషికి- కోతికి మధ్య ఎంత తెంచేసినా తెగని బొడ్డు బంధమేదో ఉంది. డార్విన్ పరిణామ క్రమ సిద్ధాంతం ప్రకారం కోతి నుండి పుట్టిందే ఈ మానవ రూపం. అందుకే దాశరథి […]