హలో మీరా

Mini Review: …అవును. కానీ ఇది సినిమాకి సంబంధించిన విషయం. నిజజీవితంలో కూడా చాలామంది తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయం ఇదే. చదువుకుని, ఉద్యోగం…