నాటకాన్ని మింగిన సినిమా- థియేటర్ ను మింగేయబోతున్న ఓటీటీ

ఇది రంగమార్తాండ సినిమా సమీక్ష కాదు. ఆ సినిమాలో కొన్ని అంశాల ప్రస్తావన. బ్రహ్మానందం విశ్వరూపం బ్రహ్మానందం తెలుగు సాహిత్యాన్ని బాగా…