నీ ప్రకటన చల్లగుండ…

Self Made: ఏ మాటకామాట. లలితా బంగారు నగల గుండాయన ఆయనకు ఆయనే ఒక బ్రాండ్. “డబ్బులెవరికీ ఊరికే రావు; డబ్బులు…