కూటి కోసం కోటివిద్యలు

A True innovation: కాకి ముక్కుకు దొండపండు. కాకుల్లా పొడుచుకు తినడం. కాకిలా కలకాలం బతికేకన్నా హంసలా కొద్దికాలం ఉన్నా చాలు..…