అమరత్వం కోసం కుబేరుల ఆరాటం

Could humans become immortal in our lifetimes? మొత్తం 34 మంది. వయసు 64 ఏళ్ళు. రోజుకు 90 నిముషాలు.…