తెలంగాణ విత్తన రంగంలో మరో మైలు రాయి

Tista : తెలంగాణ నుంచి మరిన్ని విత్తన ఎగుమతులు ప్రోత్సహించి, విత్తన రంగ అభివృద్దిని, విత్తన వాణిజ్యాన్ని మరింత పెంపొందించి, ప్రపంచ విత్తన పటంలో రాష్ట్రం అగ్ర భాగాన నిలవటానికి అంతర్జాతీయ విత్తన పరీక్ష […]