సంతోషమే బలం, అభివృద్ధి….

Be Happy: తన కోపమే తన శత్రువు… తన శాంతమె తనకు రక్ష! దయ చుట్టంబౌ… తన సంతోషమె స్వర్గము, తన ధుఃఖమె నరకమండ్రు.. తథ్యము సుమతీ !! బద్దెన చెప్పిన ఈ సుమతీ […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com