సుముహూర్తే సావధాన…

Crime-Panchangam: సంస్కృతంలో గ్రహం మాటకు ముందు ఉపసర్గలు చేరి, మాట కొంచెం మారి- ఉపగ్రహం అనుగ్రహం నిగ్రహం విగ్రహం సంగ్రహం గ్రహణం…