రియాలిటీ చెక్

House-Wish: పాపం పాపారావు. భార్య పోరు భరించలేక…కొన్ని ఆదివారాలను ఇల్లు కొనడానికి అన్వేషణకోసం కేటాయించాడు. పాపారావు పేరే పాతగా ఉంటుంది కానీ…