పగటి కలలు

Self Drum: అదొక అతి శీతల అతి పెద్ద కన్వెన్షన్ హాల్. ఇసుకవేస్తే రాలేంత జనంతో హల్ పలుచగా, చప్పగా, నీరసంగా…