ఫైవ్ స్టార్ అధ్వాన్నం

Taste less ‘Star’s: “మనకు ఉచితంగా జ్ఞాన బోధ ఎవరయినా చేస్తారు; మన భోజనం మాత్రం మనమే సంపాదించుకోవాలి” అన్నాడు పతంజలి. “There is no free meal in this world” ప్రపంచంలో […]

వెంటాడే అలలు

Vizag Waves…: “గగనం గగనాకారం సాగరః సాగరోపమః। రామరావణయోర్యుద్ధం రామరావణయోరివ॥” సముద్రాన్ని సముద్రంతోనే పోల్చాలి అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి రామ- రావణ యుద్ధ వర్ణనలో. ఆకాశాన్ని ఆకాశంతోనే పోల్చాలి. అలా రామ- రావణ యుద్ధానికి […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com