ప్రజల హృదయాలు గెల్చిన ప్రథమ పౌరుడు

Abdul Kalam .. The Great: భారత రాష్ట్రపతి ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ పదవిని అత్యంత సమర్ధంగా నిర్వహించి, అతి సామాన్య జీవితాన్ని గడిపి యావత్ జాతి అభిమానాన్ని సంపాదించుకొని, నేటికీ ఆ పదవి … Continue reading ప్రజల హృదయాలు గెల్చిన ప్రథమ పౌరుడు