వంటింట్లో ఉప్పు లేదా? టూత్ పేస్ట్ వెయ్యండి!

Celebrities Endorsing Brands :  ఏదో ఒక విషయాన్ని ప్రకటించేవి ప్రకటనలు. చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని చాలా ప్రకటనలు చెప్పలేవు. అందుకే సెలెబ్రిటీలు చెబితే ఎంతో కొంత గుడ్లప్పగించి జనం చూస్తారని ప్రకటనల్లో వారిని వాడుకుంటూ … Continue reading వంటింట్లో ఉప్పు లేదా? టూత్ పేస్ట్ వెయ్యండి!