అంతా మనమే

Story goes on: చిరంజీవి గరికపాటిని వదిలిపెట్టేలా లేరు. అలాయ్ బలాయ్ వేదిక మీద గరికపాటి మాటలు చిరంజీవికి గట్టిగా తగిలినట్లున్నాయి. మరిచిపోలేకపోతున్నారు. తనంతవాడిని ఆఫ్టరాల్ ఒక గోచీ పండితుడు అలా అనడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నట్లున్నారు. … Continue reading అంతా మనమే