కాదేదీ గొడవకనర్హం?

That is Must: “శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గానరసం ఫణిః” సంగీతానికి ఏ ప్రాణి అయినా కరిగి, తలలూపాల్సిందే. కాలకూట విషాన్ని కోరల్లో దాచుకున్న పాములయినా…సంగీతానికి పడగ విప్పి నాట్యం చేయాల్సిందే. అలాంటిది సామాన్య … Continue reading కాదేదీ గొడవకనర్హం?