పాయె…నిద్ర కూడా పాయె

No Soud Sleep:  “సడిసేయకో గాలి… సడి సేయబోకే బడలి ఒడిలో రాజు పవ్వళించేనే సడి సేయకే రత్నపీఠిక లేని… రారాజు నా స్వామి మణికిరీటము లేని… మారాజు గాకేమిచిలిపి పరుగులు మాని కొలిచిపోరాదే … Continue reading పాయె…నిద్ర కూడా పాయె