అప్పుడు మేకకొక తోక – ఇప్పుడు తోకకొక మేక

Daakko Daakko Meka… ఇది జీవశాస్త్రానికి సంబంధించిన మేకల పరిణామక్రమ సిద్ధాంతం కాదు. సాహిత్యంలో అయిదు వందల ఏళ్ల వ్యత్యాసంలో మేక విలువ ఎలా మారిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం. అయిదు శతాబ్దాల క్రితం దక్షిణాపథంలో … Continue reading అప్పుడు మేకకొక తోక – ఇప్పుడు తోకకొక మేక