ఇది విడాకుల వేళయని…

Corporate Divorces: మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడిన్ హెల్! కానీ అది హెల్ అని తెలిసేంతదాకా ఒక మైకం ఆవరించి ఉండడం వల్ల హెవెన్ లా అనిపిస్తుంది. హెవెన్లో అయినా ఒవెన్ ఉక్కపోతలు, అట్టుడికిపోవడాలు ఉంటాయి. మావిడాకులు … Continue reading ఇది విడాకుల వేళయని…