నో బుక్

Book publishing shrinks during the pandemic పుస్తకం హస్త భూషణం. చేతికి పుస్తకమే అందం అని కొన్ని తరాలు అనుకున్నాయి. పుస్తకాన్ని గౌరవించాయి. చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో, కానీ పుస్తకం మాత్రం … Continue reading నో బుక్