ఇంకో అమ్మాయితోనూ..

Family Counselling : Q. నేను ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఒక అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. అతను కూడా నేనంటే చాలా ప్రేమగా ఉంటాడు. మా కులాలు వేరు. అయినా ఇంట్లో పెద్దవారితో చెప్పాం. ఒప్పుకుంటేనే పెళ్లి. … Continue reading ఇంకో అమ్మాయితోనూ..