వీరారాధన ఒక జబ్బు

This is also Pandemic: ఒక క్రికెటర్, సినిమా హీరో, రాజకీయ నాయకుడిని అభిమానించడం సాధారణంగా జరిగేదే. ఇది అనేక సమాజాల్లో అనేక సమయాల్లో కనిపిస్తుంది . నిజానికి ఇది ఒక మాస్ సైకాలజీ అంశం. తాను నిజజీవితంలో చేయలేనిది తన … Continue reading వీరారాధన ఒక జబ్బు