తెలుగు గేయానికి లాఠీ గాయక్

చిన్నప్పుడు స్కూళ్లలో భూత-భవిష్యత్-వర్తమాన కాలాలు చెప్పేవారు…భవిష్యత్తులో దేనికయినా ఉపయోగపడతాయని. భూతంలో భూత ప్రేత పిశాచ శాకినీ ఢాకినీ గాలి దయ్యాలున్నాయనుకుని ఏ భయాలూ లేని ఇంగ్లీషు పాస్టెన్స్ ను ఆశ్రయించాం. ఫ్యూచర్ మన చేతిలో … Continue reading తెలుగు గేయానికి లాఠీ గాయక్