పెళ్లికి చావు లేదు

Ghost Marriage: తెలుగుభాషలో దయ్యం ఎన్ని హొయలు పోయిందో ? ఎంత ముద్దుగా ఒదిగిపోయిందో ? ఎన్ని దయ్యం నుడికారాలో ? ఎన్ని దయ్యం సామెతలో ? ఎన్ని తిట్లో ? ఎన్ని దయ్యం … Continue reading పెళ్లికి చావు లేదు