ఎన్నికల సిత్రాలు

Election Strategies: ఒక్కోసారి విడి విడిగా ఉన్న కొన్ని వార్తలను కలుపుకుంటే పాలకు పాలు, నీళ్లకు నీళ్లలా విషయాలు అర్థమైపోతాయి. ఆ వార్తల వెనుక దాగిన అంతరార్థాలు కూడా తెలుస్తాయి. ముఖ విలువ ఇంగ్లీషులో ఫేస్ వ్యాల్యూను తెలుగులో ముఖ విలువ … Continue reading ఎన్నికల సిత్రాలు