కొళాయిల్లో శుద్ధ జలం

Quality Drinking Tap Water : First Indian city to achieve 24×7 purified drinking water from Tap ఇంగ్లీషు దిన పత్రికల మొదటి పేజీలో ఒరిస్సా ప్రభుత్వ ప్రకటన ఒకటి చాలా … Continue reading కొళాయిల్లో శుద్ధ జలం