ఉప్మా తిననివాడు దున్నపోతై పుట్టున్!

పూర్వం సూత మహామునిని ఏ టిఫిన్ అయితే త్వరగా అవుతుందో, ఏ టిఫిన్ చేసిపెడితే ఇల్లు చల్లగా ఉంటుందో, ఏ టిఫిన్ వలన కుటుంబ ఆరోగ్యం బావుంటుందో ఆ టిఫిన్ గురించి చెప్పమని దేవతలందరూ … Continue reading ఉప్మా తిననివాడు దున్నపోతై పుట్టున్!