పుష్పక విమానం

Dandu Monara: భారతీయులకు అత్యంత ప్రాచీన, మౌలిక ప్రమాణాలు వేదాలు. ఇవి అపౌరుషేయాలని, పరబ్రహ్మం అనే చైతన్య పదార్ధం ద్వారా తెలుపబడినవని, వీటిని వినడం ద్వారా దర్శించి, గానం చేసిన వారిగా మన ఋషులను … Continue reading పుష్పక విమానం