హనుమ జన్మస్థలి మీద స్వాముల వీధిపోరాటం

Birth Place: “జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర; రామదూత అతులితబలధామా అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా; మహావీర విక్రమ బజరంగీ కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ…” జ్ఞానగుణసాగరుడు, కపీశుడు, … Continue reading హనుమ జన్మస్థలి మీద స్వాముల వీధిపోరాటం