డాగ్స్ మస్ట్ బి క్రేజీ!

USA-The First Dog: “శునకము బతుకును సుఖమయ్యే తోచుగాని, తనకది హీనమని తలచుకోదు” శునకానికి తన జన్మ గొప్పదిగానే తోస్తుంది- తనది మరీ కుక్క బతుకు అయిపోయిందని అది అనుకోదు అని అన్నమయ్య కీర్తన. … Continue reading డాగ్స్ మస్ట్ బి క్రేజీ!