‘శీల పరీక్ష ‘లో పాసైన ఆప్…. ఎమ్మెల్యేలు ఇక సచ్ఛీలురేనా!

In Front Crocodile Festival?: రామాయణం లో శ్రీరామచంద్రుడు తన ధర్మ పత్ని సీతమ్మకు శీల పరీక్ష పెట్టింది…ఒక భర్త గా కాదు..ఒక ప్రభువుగా అగ్ని పరీక్ష కు ఆదేశించాడు. సీతమ్మ కూడా తన … Continue reading ‘శీల పరీక్ష ‘లో పాసైన ఆప్…. ఎమ్మెల్యేలు ఇక సచ్ఛీలురేనా!