దా పోయి మా వచ్చె ఢామ్ ఢామ్ ఢామ్

People don’t buy goods and services, they buy relations, stories and magic -Seth Godin సబ్బమ్మడానికి సంస్కారం గురించి మాట్లాడతారు. సర్ఫ్ అమ్మడానికి సాయం గురించి చూపిస్తారు. మద్యం అమ్మడానికి … Continue reading దా పోయి మా వచ్చె ఢామ్ ఢామ్ ఢామ్