అందమా! అందుమా!

Beauty matters – Attractive People Are More Likely To Get Hired : అందం కొరుక్కు తింటారా? అని అందాన్ని ఈసడిస్తూ లోకంలో ఒక మాటుంది. కొరుక్కు తినకపోవచ్చు గానీ…ప్రపంచం అందాన్ని … Continue reading అందమా! అందుమా!