మండేదే ఇంధనం

Common Man Suffering With Daily Hike Of Petrol Rates : పొట్టివాడుగా వచ్చి బలి మూడడుగుల నేల దానంగా ఇవ్వగానే, తనకు రావలసిన ఆ మూడు అడుగులు కొలుచుకోవడానికి త్రివిక్రముడిగా ఎదిగిపోయిన … Continue reading మండేదే ఇంధనం