భార్య బ్యాటింగ్ – భర్త వీపింగ్

Wife-violence : మాటలకు అతి వ్యాప్తి, అవ్యాప్తి దోషాలు ఉంటుంటాయి. కంపు అంటే ఒకప్పుడు వాసన అని అర్థం. ఇప్పుడది చెడు వాసన అయ్యింది. చీర అంటే ఒకప్పుడు మగవారు కూడా కట్టుకున్న పంచె. … Continue reading భార్య బ్యాటింగ్ – భర్త వీపింగ్