తిరుపతిలో గౌరిపెద్ది విగ్రహావిష్కరణ

In the Service of Annamayya Literature: తెలుగు భాషకు అన్నమయ్య చేసిన మహోపకారం గురించి రోజూ తలచుకోవాలి. సామాన్య జనం మాట్లాడుకునే మాండలిక భాషకు మంత్రస్థాయి కలిగించి, వాటిలో బీజాక్షరాలను బంధించి…వాటిని వెంకన్నకే … Continue reading తిరుపతిలో గౌరిపెద్ది విగ్రహావిష్కరణ