హంపీ వైభవం-2

Talking Stones: “శిలలు ద్రవించి ఏడ్చినవి జీర్ణములైనవి తుంగభద్రలో పల గుడిగోపురంబులు సభాస్థలులైనవి కొండముచ్చు గుం పులకు చరిత్రలో మునిగిపోయిన దాంధ్రవసుంధరాధిపో జ్వల విజయ ప్రతాప రభసంబొక స్వప్న కథా విశేషమై” తెలుగు పద్య … Continue reading హంపీ వైభవం-2