“వెన్న కృష్ణుడి”తో ఆమె అనుబంధం

Jaya Krishna: నేను పాడంది నీకెట్లా నిద్రపడుతుంది! నేను చెప్పంది నువ్వెవరికి తెలుసు! నేను పోనీంది నువ్వెట్టా తిరుగుతావు! నేను రానీంది ఎట్లా వొస్తారు నీతో ఆడుకోడానికి! అసలు నేను లేంది నువ్వెట్లా వున్నావు! … Continue reading “వెన్న కృష్ణుడి”తో ఆమె అనుబంధం