రాయినయినా కాకపోతిని…

How Rama became Lord Srirama: నారదుడు- వాల్మీకి- త్యాగయ్య పల్లవి: లక్షణములు కల రామునికి ప్ర దక్షిణ మొనరింతాము రారే…Iలక్షI అనుపల్లవి: కుక్షిని బ్రహ్మాండము లున్నవట వి చక్షుణుడట దీక్షాగురుడట శుభ…Iలక్షI చరణం: … Continue reading రాయినయినా కాకపోతిని…