ఆదిలోనే హింసపాదు

Liberty-Limits: చదవడం, వినడం, చూడడం వేరు వేరు పనులు. ఏక కాలంలో చదువుతూ వినవచ్చు. వింటూ చూడవచ్చు. చదువుతున్నప్పుడు దాన్ని … కదలని చిత్రంగానో, కదిలే దృశ్యంగానో భావించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక భావనగా నిర్మించుకోవచ్చు. వింటున్నప్పుడు కూడా వింటున్నది ఊహించుకోవచ్చు. … Continue reading ఆదిలోనే హింసపాదు