ఇన్నాళ్లకు క్లారిటీ

Crystal Clear: ఒక్కటి మిస్సయ్యేది.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎప్పుడూ ఒక్కటి మిస్సయ్యేది. సభలు, సమావేశాలు ఎన్ని జరిగినా.. ఆ ఒక్కటి ఎప్పుడూ మిస్సయ్యేది.. ఉపన్యాసాలు, ప్రసంగాలు ఎన్ని ఇచ్చినా.. అదెప్పుడూ మిస్సింగే. ఎన్ని సంక్షోభాలొచ్చినా, … Continue reading ఇన్నాళ్లకు క్లారిటీ